Delodajalce, pri katerih so delavci člani Sindikatov Podravja, s tem opozorilom opozarjamo na
doslednost pri obračunih in izplačevanju osebnih dohodkov, prvenstveno za tiste delavce, ki imajo
osnovne bruto plače nižje od zakonsko določene minimalne plače – pravilna in točna plačilna lista, ki
mora biti v skladu z veljavno zakonodajo in zavezujočimi predpisi na področju plač.
Minimalna plača se je s 1. januarjem 2023 povišala na 1.203,36€.
Zakonsko določeni dodatki (dodatek za nadurno delo, dodatek za nedeljsko delo, dodatek za delo
na praznike, dodatek za delovno dobo ter drugi dodatki, ki so določeni z zakoni, drugimi predpisi, ali
predpisi delodajalca in s kolektivnimi pogodbami) so izvzeti iz minimalne plače. Prav tako je iz nje
izvzeto plačilo za delovno in poslovno uspešnost. V minimalno plačo se seveda ne všteva tudi
povračilo stroškov, ki jih je delodajalec dolžan izplačati delavcu (nadomestilo za prehrano med
delom, prevoz na delo in iz dela, stroški službenih potovanj ipd…).
Pri pregledu večjega števila plačilnih list, različnih delodajalcev smo ugotovili kršitve pri obračunu
plač, predvsem glede nezakonitega prištevanja dodatkov k osnovnim plačam delavcev, ki imajo
osnovno bruto plačo nižjo od z zakonom določene minimalne plače.
Glede navedenega smo se odločili, da najprej na vse delodajalce pri katerih so delavci člani Sindikatov
Podravja posredujemo to opozorilo z namenom, da se vse nepravilnosti glede izračuna in izplačila plač
takoj odpravijo.
Na delodajalce na katere je naslovljeno to opozorilo apeliramo, da se vsi morebitni nezakoniti
obračuni plač popravijo in se delavcem, članom Sindikatov Podravja, vrne premalo ali nepravilno
obračunan del osebnega dohodka. Nezakonito, napačno ali premalo izplačani osebni dohodki, se
morajo delavcem, članom Sindikatov Podravja, popraviti in vrniti najpozneje v roku petih delovnih
dni od prejema tega opozorila!
Opozorilo in zahteva velja samo za člane Sindikatov Podravja!
V kolikor bomo pri naslednjem izplačilu osebnih dohodkov, to je 18. naslednji mesec, ko je zakonsko
določen rok izplačila osebnih dohodkov, zaznali ponovne nepravilnosti pri obračunih in izplačilih
osebnih dohodkov delavcev, naših članov sindikata, bomo nemudoma, brez opozorila zoper
delodajalce kršitelje podali prijave na ustrezne institucije.

Posredovano na delodajalce, pri katerih so delavci včlanjeni v Sindikate Podravja.
Oglasne deske pri delodajalcih, pri katerih so delavci člani Sindikatov Podravja.

Slovenska Bistrica, 24. 2. 2023

MILAN MESARIČ,
PREDSEDNIK

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner