Po letih zaposlitve pri enemu delodajalcu smo že dodobra seznanjeni z rutino naših obveznosti in pravic zato zlahka popolnoma odmislimo vse druge delovnopravne pravice, ki nam pripadajo iz delovnega razmerja. Dokler se ne zgodi velika prelomnica – prenehanje veljavnosti pogodbe o zaposlitvi oz. odpoved.

Da boste pripravljeni na vse situacije vam v nadaljevanju predstavljamo primere prenehanja pogodbe o zaposlitvi (Zakon o delovnih razmerjih – ZDR-1):

Pogodba o zaposlitvi preneha veljati:

 • s potekom časa, za katerega je bila sklenjena (delovno razmerje za določen čas),
 • s smrtjo delavca ali delodajalca – fizične osebe,
 • s sporazumom,
 • z redno ali izredno odpovedjo,
 • s sodbo sodišča,
 • po samem zakonu, v primerih, ki jih določa ta zakon,
 • v drugih primerih, ki jih določa zakon

Natančneje se bomo osredotočili na postopke prenehanja pogodbe v primeru odpovedi.

A) ODPOVED JE LAHKO:
 1. REDNA 
 2. IZREDNA

* Redna ali izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delavca, podana zaradi grožnje ali prevare s strani delodajalca ali v zmoti delavca, je neveljavna.

Glede na redno ali izredno odpoved je vezan odpovedni rok in dokazno breme:

 1. Redna odpoved: pogodbeni stranki lahko odpovesta pogodbo o zaposlitvi z odpovedni rok.
 • Delavec lahko poda redno odpove pogodbo o zaposlitvi brez obrazložitve.
 • Delodajalec lahko poda redno odpove pogodbo o zaposlitvi, če obstaja utemeljen razlog za redno odpoved – dokazno breme je na njegovi strani.

*Delavec in delodajalec se lahko dogovorita o ustreznem denarnem povračilu namesto dela ali celotnega odpovednega roka.

*Delavec in delodajalec lahko odpovesta pogodbo o zaposlitvi v zakonsko ali pogodbeno določenem odpovednem roku, pri določitvi katerega morata pogodbeni stranki upoštevati minimalni čas trajanja odpovednega roka, določen z Zakonom o delovnih razmerjih, razen če je za manjše delodajalce s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti drugače dogovorjeno.

 1. Izredna odpoved: v primerih, določenih v zakonu, lahko pogodbeni stranki odpovesta pogodbo o zaposlitvi brez odpovednega roka. V primeru izredne odpovedi je dokazno breme na strani stranke, ki izredno odpoveduje pogodbo o zaposlitvi.

**Vsaka stranka (delavec in delodajalec) lahko odpove pogodbo o zaposlitvi le v celoti**

B) REDNA ODPOVED – Odpovedni razlogi

1. Delodajalec lahko delavcu odpove pogodbo o zaposlitvi le, če obstaja utemeljen razlog, ki onemogoča nadaljevanje dela pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi. Te razlogi so:

–       poslovni razlogi: po opravljanju določenega dela pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi, zaradi ekonomskih, organizacijskih, tehnoloških, strukturnih ali podobnih razlogov na strani delodajalca

–        razlogi nesposobnosti: ker delavec dela ne opravlja pravočasno, strokovno in kvalitetno, neizpolnjevanje pogojev za opravljanje dela, določenih z zakoni in drugimi predpisi, izdanimi na podlagi zakona, nedoseganje pričakovanih delovnih rezultatov

–       krivdni razlogi: kršenje pogodbene obveznosti ali druge obveznosti iz delovnega razmerja.

–       invalidnost: nezmožnost za opravljanje dela pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi zaradi invalidnosti v skladu s predpisi, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, oziroma s predpisi, ki urejajo zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov,

–        neuspešno opravljeno poskusno delo.

* Delodajalec, ki odpove pogodbo o zaposlitvi iz poslovnih razlogov ali iz razloga nesposobnosti, je dolžan izplačati delavcu odpravnino. Osnova za izračun odpravnine je povprečna mesečna plača, ki jo je prejel delavec ali ki bi jo prejel delavec, če bi delal, v zadnjih treh mesecih pred odpovedjo.

2. Kot neutemeljeni razlogi za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi se štejejo:

 • začasna odsotnost z dela zaradi nezmožnosti za delo zaradi bolezni ali poškodbe ali nege družinskih članov po predpisih o zdravstvenem zavarovanju ali odsotnost z dela zaradi izrabe starševskega dopusta po predpisih o starševstvu;
 • vložitev tožbe ali udeležba v postopku zoper delodajalca zaradi zatrjevanja kršitev pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja pred arbitražnimi, sodnimi ali upravnimi organi;
 • članstvo v sindikatu;
 • udeležba v sindikalnih dejavnostih izven delovnega časa;
 • udeležba v sindikalnih dejavnostih med delovnim časom v dogovoru z delodajalcem;
 • udeležba delavca v stavki, organizirani v skladu z zakonom,
 • kandidatura za funkcijo delavskega predstavnika in sedanje ali preteklo opravljanje te funkcije;
 • sprememba delodajalca;
 • rasa, narodnost ali etnično poreklo, barva kože, spol, starost, invalidnost, zakonski stan, družinske obveznosti, nosečnost, versko in politično prepričanje, nacionalno ali socialno poreklo;
 • sklenitev pogodbe o prostovoljnem služenju vojaškega roka, pogodbe o opravljanju vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske, pogodbe o službi v Civilni zaščiti ter prostovoljno sodelovanje državljanov pri zaščiti in reševanju v skladu z zakonom.
C) IZREDNA ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI

1. Delodajalec lahko delavcu izredno odpove pogodbo o zaposlitvi:

 • če delavec krši pogodbeno ali drugo obveznost iz delovnega razmerja in ima kršitev vse znake kaznivega dejanja,
 • če delavec naklepoma ali iz hude malomarnosti huje krši pogodbene ali druge obveznosti iz delovnega razmerja,
 • če je delavec kot kandidat v postopku izbire predložil lažne podatke ali dokazila o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dela,
 • če delavec najmanj pet dni zaporedoma ne pride na delo, o razlogih za svojo odsotnost pa ne obvesti delodajalca, čeprav bi to moral in mogel storiti,
 • če je delavcu po pravnomočni odločbi prepovedano opravljati določena dela v delovnem razmerju ali če mu je izrečen vzgojni, varnostni ali varstveni ukrep oziroma sankcija za prekršek, zaradi katerega ne more opravljati dela dalj kot šest mesecev, ali če mora biti zaradi prestajanja zaporne kazni več kot šest mesecev odsoten z dela,
 • če delavec odkloni prehod in dejansko opravljanje dela pri delodajalcu prevzemniku,
 •  če se delavec v roku petih delovnih dni po prenehanju razlogov za suspenz pogodbe o zaposlitvi neopravičeno ne vrne na delo,
 • če delavec v času odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe ne spoštuje navodil pristojnega zdravnika, imenovanega zdravnika ali zdravstvene komisije ali če v tem času opravlja pridobitno delo ali če brez odobritve pristojnega zdravnika, imenovanega zdravnika ali zdravstvene komisije odpotuje iz kraja svojega bivanja.

2.  Delavec lahko izredno odpove pogodbo o zaposlitvi, če:

 • mu delodajalec več kot dva meseca ni zagotavljal dela in mu tudi ni izplačal zakonsko določenega nadomestila plače,
 • mu ni bilo omogočeno opravljanje dela zaradi odločbe pristojne inšpekcije o prepovedi opravljanja delovnega procesa ali prepovedi uporabe sredstev za delo dalj kot 30 dni in mu delodajalec ni plačal zakonsko določenega nadomestila plače,
 • mu delodajalec vsaj dva meseca ni izplačeval plače oziroma mu je izplačeval bistveno zmanjšano plačo,
 • mu delodajalec dvakrat zaporedoma ali v obdobju šestih mesecev ni izplačal plače ob zakonsko oziroma pogodbeno dogovorjenem roku,
 • delodajalec zanj tri mesece zaporedoma ali v obdobju šestih mesecev ni v celoti plačal prispevkov za socialno varnost,
 • delodajalec ni zagotavljal varnosti in zdravja delavcev pri delu in je delavec od delodajalca predhodno zahteval odpravo grozeče neposredne in neizogibne nevarnosti za življenje ali zdravje,
 • mu delodajalec ni zagotavljal enake obravnave v skladu s 6. členom tega zakona,
 • delodajalec ni zagotovil varstva pred spolnim in drugim nadlegovanjem ali trpinčenjem na delovnem mestu v skladu s 47. členom tega zakona.

*Pred izredno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi mora delavec delodajalca pisno opomniti na izpolnitev obveznosti in o kršitvah pisno obvestiti inšpektorat za delo.

*Delavec je upravičen do odpravnine, določene za primer redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov, in do odškodnine najmanj v višini izgubljenega plačila za čas odpovednega roka.

D) PRENEHANJE POGODBE O ZAPOSLITVI NA PODLAGI SODBE SODIŠČA

Če sodišče ugotovi, da je prenehanje pogodbe o zaposlitvi nezakonito, vendar glede na vse okoliščine in interes obeh pogodbenih strank nadaljevanje delovnega razmerja ne bi bilo več mogoče, lahko na predlog delavca ali delodajalca ugotovi prenehanje delovnega razmerja ter delavcu prizna ustrezno denarno povračilo.

 Sodišče določi dan prenehanja delovnega razmerja tudi v primeru, ko ena od pogodbenih strank izpodbija pogodbo o zaposlitvi, in sodišče ugotovi, da je pogodba neveljavna.

E ) PRENEHANJE POGODBE O ZAPOSLITVI PO SAMEM ZAKONU – zaradi ugotovljene invalidnosti in prenehanja veljavnosti delovnega dovoljenja

Pogodba o zaposlitvi preneha veljati po samem zakonu, ko je delavcu vročena odločba o ugotovljeni invalidnosti I. kategorije ali o pridobitvi pravice do invalidske pokojnine postala pravnomočna.

Pogodba o zaposlitvi, ki jo sklene tujec ali oseba brez državljanstva, preneha veljati po samem zakonu z dnem prenehanja veljavnosti enotnega dovoljenja, kot ga določa zakon, ki ureja vstop in prebivanje tujcev, in dovoljenja za sezonsko delo, kot ga določa zakon, ki ureja zaposlovanje, samozaposlovanje in delo tujcev.

F) POSEBNO VARSTVO PRED ODPOVEDJO

Delodajalec ne sme odpovedati pogodbe o zaposlitvi:

 • predstavnikom delavcev (članu sveta delavcev, delavskemu zaupniku, članu nadzornega sveta, ki predstavlja delavce, predstavniku delavcev v svetu zavoda ter imenovanemu ali voljenemu sindikalnemu zaupniku);
 • starejšim delavcem;
 • staršem (v času nosečnosti ter ves čas, ko doji otroka, in staršem, v času, ko izrabljajo starševski dopust v obliki polne odsotnosti z dela in še en mesec po izrabi tega dopusta);
 • invalidnim in zaradi bolezni z dela odsotnim osebam.

  *Varstvo pred odpovedjo za osebe iz prejšnjega odstavka traja ves čas opravljanja njihove funkcije in še eno leto po njenem prenehanju.

Vir: https://www.deloglasnik.si/Nasvet/97/Prenehanje-pogodbe-o-zaposlitvi-redna-in-izredna-odpoved/12/?gclid=EAIaIQobChMI5a2yrY3B7AIVBCF7Ch2gXwEgEAMYASAAEgJtwfD_BwE

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner