Pravica varovanja otrok doma se šteje za višjo silo in je urejena v 6. odstavku 59. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, v nadaljnjem besedilu: ZZUOOP).

To pravico lahko uveljavljajo starši otrok, osebe, ki negujejo in varujejo otroka na podlagi veljavnega izvršilnega naslova v skladu s predpisi, ki urejajo družinska razmerja ali skrbnik, ki svojega varovanca dejansko neguje in varuje.

Napisano velja samo za otroke do vključno 5. razreda osnovne šole. Uveljavljajo jo lahko tudi starši otrok v prilagojenih in posebnih programih v osnovnih šolah s prilagojenim programom, starši otrok v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami ter starši otrok, ki imajo v odločbi o usmeritvi določeno pomoč spremljevalca (3. odst. 57. člena ZZUOOP).

Delavec, ki ne more opravljati dela zaradi višje sile, je upravičen do nadomestila plače v velikosti 80 % osnove iz 7. odstavka 137. člena ZDR-1 oziroma 6. odstavka 59. člena ZZUOOP.

Delodajalcu bo izplačano nadomestilo plače povrnil zavod za zaposlovanje. Delodajalec mora vlogi priložiti izjavo delavca o obstoju okoliščin, ki vplivajo na nastanek višje sile.

Ukrep traja od 1. septembra do 31. decembra 2020. Vlada pa lahko ukrep s sklepom podaljša za šest mesecev.

Več informacij:
VPRAŠANJA IN ODGOVORI – VIŠJA SILA IN VARSTVO OTROK

Povzeto po: https://www.svetovanje.si/svetovanje/blogi/visja-sila-zaradi-varstva-otroka-kaj-pripada-delavcu-in-delodajalcu-5f96fc912114e07137a9ac58

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner